Yhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Keltainen Aurinko ry ja sen kotipaikka on Sipoo.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää poikkitieteellisestä ja -kulttuurillista sekä sivistyksellistä yhteisötoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys. Yhdistys pyrkii ennakkoluulottomaan ja vapaaseen kanssakäymiseen, kokoamaan eri taiteen ja tieteen tekijät sekä yhdistämään eri alojen moniosaajat.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös tehdä tutkimustyötä, dokumentointia sekä arkistointia taiteen ja tieteen näkökulmasta. Yhdistys pyrkii lisäksi jalostamaan ja tulkitsemaan vanhaa perinnetietoutta ja tarustoa tarinoiden kautta soveltaen sitä nykyaikaan. Yhdistys edistää toiminnassaan sivistyksellistä ja koulutuksellista työtä järjestämällä eri tapahtumia. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää ikäihmisten ja nuorten asemaa virkistystoiminnan kautta. Erityisesti yhdistyksen tavoitteena on parantaa naisten asemaa yhteiskunnallisesti ja eettisesti.

Yhdistys kehittää myös sellaisia toimintamalleja ja hankkeita, jotka edistävät yhteistä hyvää eri ikäisten ja eri taustaisten ihmisten näkökulmat huomioiden. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys luo kontakteja eri väestöryhmien edustajien välille järjestämällä mm. erilaisia tilaisuuksia kulttuuriyhdistystoiminnallaan.

Yhdistys tuottaa mm. galleria-, museo-/kulttuuri- ja residenssitoimintaa. Lisäksi yhdistys tuottaa myös media- ja kustannustoimintaa sekä pitää kahvila-/ravintolatoimintaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee taidetta ja kulttuuria edistäviä aloitteita, järjestää näyttelyitä, tapahtumia, tilaisuuksia ja kursseja. Yhdistys harjoittaa toimintaansa pitämällä yhteyttä koti- ja ulkomaisiin tahoihin kuten eri kulttuuri- ja taidejärjestöihin, että myös muihin sidosryhmiin kuten esimerkiksi kuntiin ja kaupunkeihin. Yhdistyksen toimintaan liittyy vahvasti yhteisöllisyys ja synergia eri tahojen välillä sekä eri ikäpolvien kohtaaminen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea apurahoja ja avustuksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksellä on henkilö- ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen tarkoitusta kannattavat henkilöt sekä sellaiset henkilöt, jotka osoittavat toimivansa yhdistyksen arvojen ja aatteiden mukaisesti.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitsemat jäsenet: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikolmasosaa (2/3) sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Mikäli puheenjohtaja on estynyt, on varapuheenjohtajalla ja/tai sihteerillä puheenjohtajan valtuuttama nimenkirjoitusoikeus.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen elo-syyskuun loppussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi tai useampi yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä 21 päivän (kolmen viikon) kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä yksi (1) äänioikeus. Kannattaja- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksessa ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- tai tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 4 §:n mukaan

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka vaihtoehtoisesti yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Viimeksi muokattu 8.12.2020